Statut Fundacji

I Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Braci Morawskich”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez czeską osobę prawną „Jednota bratrská” zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym repertorium A numer 1462/2014 sporządzonym przez notariusza Jarosława Wojciecha Sieleckiego w dniu 8 kwietnia 2014   roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowa Sól.

5. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

6. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.

7. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 2
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w Unii Europejskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

II Cele i środki działania Fundacji

 

§ 3

Celem Fundacji jest:

1. Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa narodowego - dziedzictwa Braci Morawskich i Braci Czeskich, którzy żyli w Polsce. Promowanie ich wartości przez działalność Fundacji.

2.   Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

3.   Ochrona wartości rodzinnych i praw dziecka.

4.   Wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

5.   Pobudzanie inicjatyw społecznych, kulturowych i przyrodniczych mieszkańców.

6.   Integracja mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości.

7.   Pomoc osobom w wieku emerytalnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej.

8.   Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

9.  Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego na terenie działania Fundacji.

10.Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

11.  Rozwój i promocja wolontariatu.

12.  Rozwój działalności charytatywnej.

13.  Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4
 

  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a/  organizowanie spotkań, klubów, seminariów, szkoleń, konferencji, wystaw, koncertów, festynów i innych form życia kulturalnego,

b/    prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów,

c/    prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej,

d/    organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych,

e/ współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym,

f/    współpracę i wymianę doświadczeń z władzami samorządowymi,

g/  organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich i gospodarczych,

h/  prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych przewidzianych w polskich przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie wymienionym w § 9 w pkt. a, b, c, g, h oraz działalność nieodpłatną w zakresie wymienionym w § 9 w pkt. d, e, f. W przypadku dysponowania wystarczającą ilością środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, działalność wymienioną w pkt. a, b, c, g, h - § 9 także może być prowadzona bezpłatnie.

 

 

§ 5

 

1. Działalność statutowa Fundacji jest wyłącznie działalnością pożytku publicznego i służy dobru ogólnemu.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji jeśli te cele są zbieżne.

 

III MAJĄTEK FUNDACJI

 

§ 6
 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a/ darowizn, spadków, zapisów,

b/ dotacji i subwencji oraz grantów,

c/ ze zbiórek i imprez publicznych,

d/ dochodów z majątku Fundacji.

e) zysków z działalności gospodarczej,

f) innych wpływów.

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

5. Zabrania się:

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b/ przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na rachunku bankowym, a środki rzeczowe pozostają w Zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 


IV WŁADZE FUNDACJI.

 

§ 7
 

1. Władzami fundacji są:

a)         Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”

b)         Zarząd Fundacji, zwanym dalej „Zarządem”

 

Rada Fundacji.

 

§ 8
 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym.

2. Rada składa się z trzech do sześciu członków. Jej kadencja jest pięcioletnia.

3. Członkowe Rady są powoływani przez Fundatora. W przypadku, gdy członek Rady zostanie powołany w trakcie kadencji Rady, jego okres urzędowania jest taki sam jak kadencja obecnej Rady.

4. Członkostwo w Radzie ustaje  wraz z wygaśnięciem mandatu, w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

5. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

6. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, zwanego dalej „Przewodniczącym”.

7. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady i sporządza pisemne protokoły z zebrań Rady.

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

9. Członkowie Rady:

a/ nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b/ nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 9

 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 10


Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu, zwanego dalej „Prezesem”.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i ustalanie jego wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Prezesa, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Zarządu absolutorium.

4. Zatwierdzanie budżetu Fundacji.

5. Wytyczanie głównego kierunku działalności Fundacji i kontrola jego wypełnienia.

6. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych na podstawie dokumentów w tym celu przekazanych Prezesem.

7. Występowanie z wnioskiem do Fundatora o zezwolenie w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

8. Uchwalanie regulaminów.

 

§ 11

 

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Prezesa przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 12

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej celami, statutem, regulaminy, biorąc pod uwagę główny kierunek działalności Fundacji, roczne plany działania Fundacji oraz roczne plany finansowe. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, powołuje i odwołuje innych członków Zarządu, uchwala regulaminy dotyczące organizacji pracy Zarządu.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Zarząd Fundacji jest przynajmniej dwuosobowy

 

§ 13
 

1. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności:

a)   sprawowanie majątkiem Fundacji,

b) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

c)  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

d)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

e)   występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

f)  prowadzenie księgowości Fundacji w sposób opisany w § 19 ze wszystkimi wymogami prawnymi.  

2. Każda decyzja Prezesa musi być zgodna z celami, statutem i regulaminy Fundacji.

3. Zarząd jest zobowiązany informować regularnie Radę o swojej działalności i co roku, do 31 maja, przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok.

 

§ 14
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem spraw opisanych w ust. 3 i 4, składa sam Prezes.

3. Prezes sam nie może obciążyć Fundacji żadnym kredytem czy pożyczką, albo zastawić majątek ruchomy Fundacji. Oświadczenie takiej woli w imieniu Fundacji składają  Prezes na podstawie zatwierdzenia przez Radę formą uchwały i pisemnej zgody Fundatora

4. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1500 (tysiąc pięćset) złotych składa oświadczenie woli w imieniu Fundacji Prezes na podstawie zatwierdzenia przez Radę formą uchwały.

 

 

V ZMIANA STATUTU

 

§ 15

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada swoją decyzją, która jest uwarunkowana pisemną zgodą Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów do realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 16

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją dokonuje Rada swoją decyzją, która jest uwarunkowana pisemną zgodą Fundatora.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 17

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na zaleceniach Rady.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz osob prawnych o zbliżonych celach.

 

VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 18
 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową.

2. Cały dochód zostanie przeznaczony na działalność pożytku publicznego zgodnie z celami fundacji.

3. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes.

4. Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin ustanowiony przez Radę Fundacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19
 

1. W zakresie prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego.

2. Księgowość Fundacji jest prowadzona według określonych zasad:

a) na podstawie, w szczególności postanowień art. 4, ust. 3, 4 i 5, art. 10, ust.1, 2 i 3 oraz art. 50 i innych postanowień ustawy z 29.09.1994r. – o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. z późniejszymi zmianami, w szczególności opublikowanymi w Dz. U. Nr 113, poz. 1186 z 2000 r.);

b) przepisów rozporządzenia ministra finansów z 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z 2001 r. z póź zmianami).